Prevenirea și Combaterea Sărăciei prin Educație

Viziunea echipei FARA pune accent pe capacitarea fiecărui individ pentru a-și atinge și valorifica potențialul, talentul și visele pentru a se simți împlinit.

Păguboşii văd fulgerele. Învingătorii văd ploaia şi, odată cu ea, posibilitatea de a avea recoltă bună. Păguboşii sunt paralizaţi de pierderile şi frustrările lor. Învingătorii văd şansa de a schimba totul din nou. Niciodată să nu renunţaţi la visele voastre.

Augusto Cury , Părinți străluciți, profesori fascinanți

Sărăcia absolută este greu de definit și înseamnă mai mult decât lipsa resurselor materiale. Intervenția limitată doar la asigurarea hranei și locuinței poate oferi soluții temporare pentru ieșirea din criză, dar nu înlăturată cauzele sărăciei. Fundația FARA are convingerea că prin îmbinarea intervențiilor sociale cu cele educaționale atinge o verigă importantă în dezvoltarea fizică, cognitivă și psihosocială.

Context

Programul Prevenirea și  Combaterea Sărăciei prin Educație contribuie la implementarea politicilor, strategiilor și legislației naționale și internaționale cu privire la reducerea sărăciei, promovarea incluziunii sociale, promovarea și respectarea drepturilor copiilor și tinerilor, inclusiv a celor cu dizabilități și construirea unor comunități durabile.

RESURSE

Fiecare material, conceput cu grijă de specialiștii și beneficiarii Fundației FARA, cu suportul unor colaboratori specializați, aduce cu sine un scop specific : informații, soluții practice, idei de activități pentru copii și tineri și toți cei implicați în îngrijirea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități.

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2021-2027

Aceasta identifică urgența intervențiilor pentru  diminuarea inegalităților sociale, a riscului de sărăcie și a excluziunii sociale. Aceste deziderate se aliniază cu obiectivele ONU promovate la nivel internațional prin planul pentru  realizarea până în 2030 a unui viitor mai bun și mai durabil pentru toți. Statisticile Băncii Mondiale cu privire la sărăcie reflectă dimensiunea și severitatea acestei probleme:

 • Rata a sărăciei relative este de 38,1% în rural și 11,2% în urban.
 • Grupul de 0-15 ani este cel mai afectat (52,1% în rural și 16,5% în urban).
 • Populația activă este afectată disproporțional (39,2% în rural și 11,2% în urban).
 • Rata abandonului școlar in comunitățile rurale atinge 26%.

separator de text

Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea școlilor și a afectat un număr mare de elevi prin:

 • accentuarea inechităților sociale
 • diminuarea veniturilor familiei
 • creșterea abandonului școlar
 • acces limitat la educație din cauza lipsei de echipamente mobile
 • acces limitat la educație din cauza infrastructurii deficitară în zonele rurale

 

Banca Mondială (2020) subliniază că  sărăcia în rândul copiilor va rămâne peste nivelurile de dinaintea pandemiei COVID-19 pentru o perioadă de cel puțin cinci ani.

 

Istoric

Programul se conturează ca activitate centrală și element de sinergie a inițiativelor Fundației FARA, având în vedere dimensiunea și severitatea sărăciei în comunitățile rurale în România

2020

Extinderea programului în comuna Preutești, jud. Suceava

2014

Extinderea programului în comuna Baia, jud. Suceava.

2010

Fundația FARA în colaborare cu autoritățile locale ale comunei Arbore, județul Suceava a deschis Programul “Educație pentru toti “.

2005

Descrierea Programului

Fundația FARA a identificat un număr semnificativ de copii cu dificultăți de învățare, risc mare de abandon școlar, acces limitat la oportunități de dezvoltare și valorificare a talentelor și a potențialului lor din cauza vulnerabilităților familiei (situație financiară precară, părinți fără ocupație/șomaj/plecați la muncă în străinătate, discrepanța dintre mărimea familiei și resurse, boli cronice, dizabilități, nivel scăzut de educație, condiții precare/insalubre de locuit, violență domestică, dependențe, comportamente antisociale). Acești copii au nevoie de sprijin pentru integrare socială, educațională și profesională. Programul oferă suport educațional de tip școală-după-școală, o masă caldă, sprijin psihosocial și material, activități de incluziune socială și recreațională și educație non-formală, pentru cel puțin 300 de copii defavorizați și/sau marginalizați și 450 membri ai familiilor.

Scop

Programul promovează respectarea drepturilor copilului

accesul la educație, incluziunea socială și reducerea inechităților prin asigurarea unui climat familial și comunitar care să permită atingerea potențialului maxim de dezvoltare și să creeze oportunități pentru integrarea socială. Obiectivele principale sunt:

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din ciclul primar

 

Sprijinirea copiilor în procesul educațional

 

Sprijin și consiliere pentru familii în vederea diminuării vulnerabilității sociale

Asigurarea orientării școlare și profesionale pentru copii, tineri și familiile lor.

 

Creșterea gradului de incluziune socială a familiilor;

 

Sensibilizarea societății cu privire la efectele sărăciei la nivel individual, familial și comunitar.

Grup țintă

Beneficiarii sunt copii, tineri și familiile lor care locuiesc în comunități sărace din mediul rural sau urban mic, cu precădere în comunele Baia și Preutești, jud. Suceava.

Profilul copiilor

 • Sunt preșcolari sau școlari în ciclul primar din familii dezavantajate
 • Prezintă risc de abandon școlar (absenteism, rezultate foarte slabe, corigențe)
 • Cerințe educaționale speciale
 • Lipsiți de ocrotire părintească și/sau sprijin familial

Profilul familiilor

 • Sunt tineri și adulți din familiile aflate în dificultate sau la risc de excluziune socială;
 • Părinții nu au loc de muncă sau sunt în șomaj
 • Resursele financiare pe membru de familie nu ating venitul minim garantat stabilit de lege,
 • Părinții nu au finalizat învățământul obligatoriu sau nu au fost școlarizați
 • Familii fără locuință, care ocupă în mod abuziv spații de locuit improvizate
 • Trăiesc în spații de locuit supraaglomerate (spațiu insuficient raportat la numărul de locatari)
 • Au condiții de locuit precare, fără acces la utilități (apă, electricitate, încălzire)
 • Trăiesc în locuințe insalubre, dotate insuficient (fără mobilier de strictă necesitate)
 • Sunt la limita subzistenței și nu au o rețea de sprijin

Elemente de unicitate

Devotament. Profesionalism. Calitate

Devotamentul echipei reflectă sinergia dintre vocație, teorie și experiență profesională. Armonizarea acestor elemente presupune empatie, răbdare și toleranță. Puterea relațiilor umane este esențială pentru a învăța oamenii să supraviețuiască și să prospere, având în vedere că omul este o ființă prin excelență socială. În contextul Programul TPTE, echipa FARA este puntea de legătură dintre Fundație și beneficiari prin valorificarea profesionalismului și creativității.

Valoarea profesională incontestabilă a echipei este încununată de zâmbetele și mulțumirea pe care o primesc din partea celor pe care îi ajută și cărora le arată înțelegere și pentru care încearcă să construiască o lume bazată pe compasiune.

 

separator de text

Muncă. Inovație. Rezultate

Echipa multidisciplinară este formată din asistenți sociali, psiholog, cadre didactice și  personal administrativ. Munca echipei constă în sprijinirea copiilor, tinerilor și familiilor defavorizate din comunități sărace prin îmbinarea echilibrată între intervenția socială și suportul educațional. Efortul echipei reflectă congruența dintre știință, profesie și arta de a valorifica educația pentru responsabilizare individuală și socială. După o decadă de activitate, remarcăm creșterea numărului de elevi, care după absolvirea a 8 clase, continuă liceul. Această tendință este îmbucurătoare pentru echipă deoarece reflectă nu numai rodul muncii susținute ci și un pas important în ruperea lanțului sărăciei. Părinții acestor copii renunță tot mai mult la falsa convingere că „școala nu ajută” și încurajează timid copiii să valorifice la maximum orele de clasă și experiențele din școală. Rezultatele muncii echipei se văd și la nivelul părinților, mai ales când sunt conectați la oportunități de dezvoltare (creșterea capacității parentale, conștientizarea importanței educației dincolo de barierele de venit, dobândirea abilităților de gestionare a resurselor chiar și atunci când sunt mici). La nivelul copiilor efectul este reflectat în creșterea stimei de sine, îmbunătățirea relațiilor cu părinții și alte persoane de referință și în exercitarea drepturilor (expunerea propriilor idei, nevoi, preferințe în familie, la școală și în relația cu profesioniștii).

 

separator de text

Pragmatism și umanitate.

Prin tot ceea ce facem, deschidem o ușă pentru noi oportunități fiecărui individ, indiferent de vulnerabilitate, situația socio-economică  și apartenența culturală. În momentele dificile ale vieții, când aproapele se simte copleșit de tot ce i se întâmplă și nu mai știe încotro să o ia,  FARA este un reper și un sprijin. Fiecare beneficiar are șansa să primească nu numai informații, consiliere și ajutor în găsirea unei soluții, dar și o masă caldă, pachete cu alimente, produse de    igienă și alte bunuri. Abordarea centrată pe copil/tânăr, familie și comunitate și compasiunea pentru cei vulnerabili are ca rezultat conștientizarea, responsabilizarea și ieșirea din criză.

 

200 de copii, 60 de tineri și 450 de familii

primesc lunar sprijin individualizat și au speranță pentru un viitor mai bun

„Să reușiți în tot ceea ce faceți. Să îndrăzniți, să nu vă temeți de eșec. Dacă dați greș, nu vă temeți să plângeți. Dacă plângeți, regândiți-vă viața - dar nu renunțați. întotdeauna abordați-vă o nouă șansă."
Augusto Cury

Pachetul de Servicii de Bază

Suport educațional

• Sprijin la efectuarea temelor/aprofundarea cunoștințelor (Școală-după-Școală)

• Stimularea părinților pentru înscrierea copiilor la grădiniță/școală

• Stimularea frecvenței școlare prin oferirea unei mese calde

• Kituri educaționale (tablete, caiete de lucru, materiale auxiliare, jucării, rechizite)

• Orientare școlară

• Voucher educațional de 70 lei/luna pentru elevi din învățământul liceal/profesional

Dezvoltare personală

• Grupuri de suport pentru ventilare emoțională

• Dezvoltare prin mișcare și dans

• Educație parentală

• Consiliere psiho-socială

• Educație financiară

• Educație non-formală (relaționare, rezolvarea problemelor, gestionarea situațiilor de abuz, neglijență, exploatare)

• Mentorat pentru integrare profesională și viață independentă

Suport ocazional pentru ieșirea din criză

• Alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de curățenie și igienă

• Îmbunătățirea condițiilor de locuit (încălzire, renovări/consolidări, dotări de bază)

• Acoperirea unor cheltuieli de sănătate (tratamente, medicamente, analize medicale, intervenții de stomatologie, oftalmologie)

• Însoțirea beneficiarilor pentru accesarea serviciilor medicale și sociale

• Asigurarea transportului în anumite situații de urgență (medic, instituții)

Activități recreaționale

 •  Tabere și excursii
 • Ateliere, cluburi tematice pentru valorificarea talentelor copiilor/tinerilor
 • Activități culturale (cinema, teatru, concerte)
 • Dezbateri prin jocuri de rol în vederea activării vocii copiilor/tinerilor
 • Școli de vară pentru stimularea creativității

Continuum de servicii

10 Ani de Activitate, Algoritm Integrat de Servicii

Admitere și Prioritizare

 • Cazul este referit de către autorități, cadre didactice, polițiști, asistent social, preot, ONG
 • Cazul este identificat în teren de Echipa FARA
 • Familia vulnerabilă se adresează Fundației FARA

Criterii de Admitere

 • Venit pe membru de familie mai mic decât venitul minim garantat de către stat
 • Situații de urgență (boli cronice, deces, dizabilitate, părăsirea domiciliului de către părinți, dependențe ale părinților)
 • Risc de abandon școlar
 • Risc de separare de familie
 • Risc de neglijare, abuz, exploatare
 • Risc de delincvență juvenilă și infracționalitate

În situațiile în care programul funcționează la capacitate maximă, se întocmesc liste de așteptare. Fundația FARA își rezervă dreptul de a informa Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului despre cazurile care prezintă riscuri majore și necesită intervenție în regim de urgență/servicii specializate.

 

Evaluarea Inițială

• Nevoi, vulnerabilități, probleme

• Puncte tari, potențial de dezvoltare, resurse

• Rețea de sprijin

Evaluare Complexă

• Aprofundarea informațiilor obținute în evaluarea inițială

• Obținerea informațiilor de specialitate pe domenii de referință (social, psihologic, educație, sănătate)

• Sintetizarea informațiilor prin concluzii și recomandări

Elaborarea și Implementarea planului individualizat de intervenție

• Stabilirea obiectivelor

• Personalizarea pachetului de servicii (tip, durată, frecvență, resurse, responsabili)

• Consultare/informare beneficiar/reprezentant legal pentru adaptare plan

• Asigurarea serviciilor și management de caz

• Menținerea legăturii cu familia, rețeaua de sprijin, alte părți interesate

Monitorizare și Evaluare

• Colectarea regulată de informații (beneficiari, echipă, familie, comunitate)

• Măsurarea progresului înregistrat de beneficiar

• Măsurarea fidelității în implementarea planului personalizat de intervenție

• Evaluarea eficienței, eficacității și impactului

• Documentarea modelelor de bună practică

Încetarea Serviciilor

• Identificarea situațiilor care justifică încheierea serviciilor

• Emiterea deciziei de încetare a serviciilor

• Comunicare către beneficiar/reprezentant legal

 

Monitorizare Post Servicii

• Realizată pe o perioadă de 1 an

• Observarea utilizării competențelor dobândite în cadrul programului

• Întărirea abilităților prin stimularea interacțiunii dintre foști și actuali beneficiari

Mod de lucru

Echipa multidisciplinară își desfășoară activitatea în comunitate prin interacțiune directă (față în față sau online), grupuri de suport și intervenție individuală.  Implementarea programului are la bază valorificarea resurselor comunității într-o manieră complementară investițiilor Fundației FARA destinate incluziunii sociale a copiilor, tinerilor și familiilor lor. Programul este derulat în comunele Baia și Preutești județul Suceava.

 

separator de text

Instrumente de lucru

Documente necesare pentru accesarea serviciilor:

 • Cerere pentru includere în program
 • Anchetă socială
 • Contract pentru acordarea de servicii sociale
 • Acte de stare civilă, acte de studii, adeverința de venit, acte medicale (după caz)
 • Declarație GDPR și acord de confidențialitate
 • Acord beneficiar/părinte pentru folosirea fotografiilor și înregistrărilor video

Dosarul beneficiarului: Documente accesare servici. Planul idividualizat de intervenție. Fișe monitorizare. Fișe evaluare.

Încetarea acordării serviciilor

Încetarea serviciilor se face în urma unei cereri de către beneficiar/părinte în baza căreia se emite decizia de încetare. Situațiile care pot duce la încetarea serviciilor sunt:

Finalizarea ciclului primar

 

Atingerea nivelului de dezvoltare specific vârstei/clasei/curriculei

Activitățile programului nu mai corespund nevoilor

 

Familia nu mai dorește să primească servicii

Beneficiarul/părintele nu își asumă îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților stipulate în contractul de servicii sociale

 

Beneficiarul/părintele prejudiciază alți beneficiari sau membri ai echipei FARA

Infrastructură și logistică

Școală după Școală

Sunt oferite în punctele de lucru situate în comuna Baia și comuna Preutești .

Pentru utilizarea spațiilor s-au încheiat contracte de comodat între autoritățile locale și Fundația FARA.

Cantină mobilă FARA

Două bucătării echipate de Fundația FARA

Produsele necesare pentru prepararea hranei sunt asigurate de Fundației FARA

Hrana este preparată de bucătari angajați ai Fundației FARA

Transport asigurat de autoturismul Fundației FARA.

Echipa de Lucru

Echipa multidisciplinară este formată din 17 profesioniști – psihologi, asistenți sociali, pedagogi și cadre didactice, bucătari și personal administrativ, toți implicați și atenți până la cele mai mici detalii, pentru funcționarea optima a programului și pentru interesul beneficiarilor noștri.

Diagrama echipei de lucru

 

Parteneri

Primăria Comunei Baia

Primăria Comunei Preutești

Inspectoratul Școlar Județean Suceava

Școala Generală Nicolae Stoleru Baia

Școala Gimnazială nr. 2 Baia

Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Baia

Școala Gimnazială Bogata

Școala Basarabi

Crucea Roșie Filiala Suceava

Structura Teritorială Suceava a Colegiului Național al Asistenților Sociali

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Fundația Comunitara București

ING Bank

Fii partener FARA

Poveste de Succes

Fata cu ochii ca mărgelele

Echipa FARA a intrat în școala primară din Bahna

și a văzut provocările și dificultățile copiilor care parcurgeau 15 km pe jos pe ploaie, pe vânt, pe zăpadă drumul până la școala și se întorceau de la școală obosiți și flămânzi. Din acest grup țintă face parte și Miriam. Veselă și timidă în același timp, cu ochii isteți și jucăuși, nu știa nimic despre ce se întâmplă dincolo de satul natal. Nici despre ce ar putea să facă în viitor. Nici părinții și nici frații și surorile nu aveau răspunsuri la curiozitățile fetiței.

O familie de 10 persoane

trăiau într-o locuință mică, în care era greu să-și găsească un spațiu personal de odihnă și de studiu. Casa era dezafectată, cu pereții șubreziți de timp și de ploaie, fără acces la apa și curent electric. Părinții doreau să-și lase copiii la școală, însă nu aveau ce să le ofere. De multe ori, nici măcar strictul necesar unei vieți decente, dar își doreau o viață altfel pentru copiii lor.

”Eu voiam să merg la școală mai departe pentru că doamnele de la FARA mi-au spus că voi reuși, și am vorbit mult pe tema aceasta. Îmi plăcea să particip la toate activitățile pe care le organizau, iar doamna învățătoare m-a ajutat mult, mi-a fost ca o mamă.”

– Miriam

FARA a reușit să insufle copilului dragostea de cunoaștere.

Școala a reușit să transmită abilități și competențe necesare pentru continuarea procesului de integrare socială. Cu sprijin permanent și implicare, Miriam a fost admisă la colegiul Mihai Băcescu, învățământ dual, specialitatea chelner-ospătar. La sfârșitul primei săptămâni de scoală, Miriam abandonase ideea de a merge la liceu pentru că trebuia să contribuie la susținerea financiară a familiei sale.

„Eu sau familia, munca pentru supraviețuire sau școala… ca să fac ce? Cine îmi spune că voi avea un loc de muncă? Dar dacă nu fac față școlii, mă primesc ai mei acasă? Unde mă voi întoarce?

-Miriam

Miriam s-a întors la școală

și-a asumat sarcinile specifice unui elev de liceu, a făcut stagii de practică pentru a pătrunde tainele meseriei pe care și-a ales-o și a acceptat job-uri ocazionale.

Din cauza pandemiei, Miriam a fost nevoită să se întoarcă în sat. Relația ei cu echipa FARA continuă, împreună căutând soluții viabile pentru viitorul ei. Miriam a învățat că în viață există mereu provocări, dar există și resurse care te ajută să le depășești.

Impact

Anual, degrevarea familiilor de presiunea materială pentru asigurarea nevoilor de bază și accesul la educație

 

Risc diminuat de excluziune socială

 

Capacitate pentru gestionarea anxietății, traumelor și frustrărilor cauzate de sărăcie

 

Îmbunătățirea calității vieții

 

Creșterea responsabilității individuale și sociale

 

Construirea rezilienței, atingerea potențialului și descoperirea sensului în viață

Schimbarea atitudinii comunităților față de copiii și familiile defavorizate

 

Oferirea de modele care stimulează transformarea indivizilor

 

Creșterea capacității individuale de a-și identifica nevoile, resursele și soluțiile

 

Rețele de sprijin formate din membri ai familiei, vecini, rude și actori sociali

 

Trecerea de la “victimă” la “persoana de acțiune”

 

Acces crescut la servicii sociale, educaționale și medicale

 

Creșterea stimei de sine

 

Satisfacerea nevoilor de aparență la un grup și validare

 

Implicare comunitară

Sustenabilitate și Ecologie

Copiii sunt viitorul iar planeta este casa lor! În cadrul programului, elevii noștri învață despre ecologie, reducerea poluării și stoparea încălzirii globale. Deși acestea par subiecte mari pentru copii prea mici, elevii noștri sunt mereu interesați de tot ceea ce îi poate face pe ei membri mai buni ai societății, oameni buni ai planetei pe care o numesc acasă!

Sprijin oferit către

 • 942

  copii

 • 1912

  membri ai familiilor

 • 81

  elevi pentru absolvirea liceului sau școlilor vocaționale

Suport material

 • 46000

  mese calde

 • 20240

  gustări

 • 1450

  pachete alimentare

 • 200

  kituri educaționale

Alătură-te și tu în lupta împotriva sărăciei!

Susține Programul de Combatere a Sărăciei prin Educație și contrivuie la dezvoltarea comunitară. socială și schimbă destine!

Cine este Echipa?

Croitor Ecaterina

Director Program

Croitor Ecaterina

Director Program

licență, studii aprofundate și postuniversitare în domeniul asistenței sociale, doctor în filosofie, specializare în psihoterapie integrativă, educație parentală și formare a adulților. Experiență în managementul serviciilor sociale de peste 15 ani.

Gheorghes Andreea

Manager Proiect

Gheorghes Andreea

Manager Proiect

licențiată în administrație publică, asistență socială și sociologie, studii aprofundate în domeniul comerțului, turismului și serviciilor, experiență în domeniul serviciilor sociale de 10 ani și în managementul serviciilor sociale de peste 5 ani.

Achiței Daniela

Psiholog

Achiței Daniela

Psiholog

 licențiată în psihologie, studii aprofundate în domeniul managementului resurselor umane, peste 7 ani de experiență în domeniul social

Marleneanu Cătălin Constantin

Supervizor Servicii sociale

Marleneanu Cătălin Constantin

Supervizor Servicii sociale

– licențiat în științele comunicării, specializare în asistență socială, experiență în domeniul social de peste 7 ani

Iftimovici Andreia

Asistent Manager

Iftimovici Andreia

Asistent Manager

pregătire în curs în domeniul economic și administrației publice, voluntariat în domeniul social, membră a echipei FARA din anul 2021

Cadre Didactice

Turnea Mihail

Învățător

Turnea Mihail

Învățător

studii în domeniul educațional, experiență în domeniul educațional de peste 40 ani, implicare în domeniul social, membru în echipa FARA din anul 2014

Pintilie Elena

Învățător

Pintilie Elena

Învățător

studii în domeniul educațional, cu 18 ani de experiență în domeniul educației și implicare în domeniul social, membră în echipa FARA din anul 2014

Baișanu Mariana

Profesor învățământ primar

Baișanu Mariana

Profesor învățământ primar

-profesor învățământ primar cu 8 ani de experiență în domeniul educației și implicare în domeniul social, membră în echipa FARA din anul 2014

Marțian Crișan

Profesor învățământ primar

Marțian Crișan

Profesor învățământ primar

profesor învățământ primar, experiență în domeniul educațional și membru în echipa FARA din anul 2021

Grigore Cornelia

Profesor învățământ primar

Grigore Cornelia

Profesor învățământ primar

profesor învățământ primar, implicare în domeniul social, membră a echipei FARA 2017

Ciocan Marinica

Profesor învățământ primar

Ciocan Marinica

Profesor învățământ primar

profesor învățământ primar, implicare în domeniul social, membră a echipei FARA din anul 2017.

Apetrei Maria

Profesor învățământ primar

Apetrei Maria

Profesor învățământ primar

profesor învățământ primar, cu experiență în domeniul educațional, membră a echipei FARA din anul 2019.

Marțian Ștefana

Pedagog

Marțian Ștefana

Pedagog

licențiată în pedagogie, implicare în domeniul social, membră în echipa FARA din anul 2020

Personal Administrativ

Rusu Pavel

Șofer

Rusu Pavel

Șofer

conducător auto, implicare în domeniul social, în echipa FARA de peste 2014 ani.

Emanoil Mihaela

Bucătar

Emanoil Mihaela

Bucătar

studii medii, absolventă curs de bucătar, membră în echipa FARA din anul 2019.

Tudose Elena

Bucătar

Tudose Elena

Bucătar

studii medii, absolventă curs de bucătar, membră în echipa FARA din anul 2015.

Damian Liuța

Personal administrativ

Damian Liuța

Personal administrativ

 -implicare în domeniul social, membră a echipei FARA din anul 2019, asigură servirea mesei calde la grupele de copii, acordând o atenție sporită respectării normelor igienico-sanitare.

Simion Maria

Personal administrativ

Simion Maria

Personal administrativ

 -implicare în domeniul social, membră a echipei FARA din anul 2019, asigură servirea mesei calde la grupele de copii, acordând o atenție sporită respectării normelor igienico-sanitare.

Citește mai multe despre programele susținute de FARA