Protecția Beneficiarilor

Fundația FARA este o organizație non guvernamentală care a fost înființată acum 30 de ani cu misiunea de a transforma viața celor mai vulnerabili și defavorizați copii, tineri și familii din comunități sărace din România. Numele fundației atrage atenția asupra dificultăților cu care aceștia se confruntă: fără familie, fără dragoste parentală, fără resurse și suport, fără șanse egale la educație și oportunități, fără speranță și încredere, fără zâmbete. 

Misiunea noastră este de a transforma viețile celor mai vulnerabile și dezavantajate categorii de copii, tineri și familii care trăiesc în cele mai sărace comunități din România. Fundația FARA își propune să fie o familie pentru ceifără.

Prin programele, proiectele și acțiunile pe care le desfășurăm:

Slujim cele mai sărace familii. 

 

Îngrijim copii, tineri și adulți cu dizabilități. 

 

Sprijinim copii, tineri și adulți cu sau fără o familie și pe cei abandonați. 

 

Creștem copii și tineri rezilienți și responsabili. 

 

Construim familii solide și funcționale și comunități implicate.

Oferim iubire, speranță și siguranță celor pe care îi slujim. 

 

Ajutăm la vindecarea traumelor ca urmare a abuzului și neglijenței. 

 

Demonstrăm că investim în cei care au cea mai mare nevoie de sprijin. 

 

Contribuim la împlinirea vieților, reconstruirea viitorului, și răspândirea speranței. 

 

Ajutăm pe fiecare dintre beneficiarii noștri să găsească răspunsuri și resurse pentru a-și lua viața în propriile mâini.  

Definiție

Politica pentru protecția beneficiarilor cuprinde definiții, standarde, măsuri, proceduri și elemente de bună practică care identifică așteptările, acțiunile și intervențiile necesare pentru promovarea și protecția drepturilor beneficiarilor, precum și prevenirea și/sau minimizarea riscurilor care pot să pună în pericol securitatea, siguranța, demnitatea și bunăstarea acestora.  

 

Protecția beneficiarilor se definește în termen de responsabilitate individuală și colectivă pentru prevenirea abuzului și exploatării persoanelor vulnerabile, pentru conștientizarea populației în acest sens, și monitorizarea și evaluarea soluțiilor și a promptitudinii intervențiilor pentru rezolvarea situațiilor de risc/criză. 

Scop

Politica de protecție a beneficiarilor are scopul de a asigura un mediu de dezvoltare în care copiii, tinerii, familiile și comunitățile vulnerabile, indiferent de abilitățile și apartenența lor, pot trăi în siguranță și demnitate, sunt tratați cu respect, acceptare si iubire, ajutați să-și atingă potențialul  in spiritul echității, incluziunii sociale, tradiției, credinței, speranței si încrederii pentru viitor și sprijiniți să își asume responsabilitatea pentru găsirea unor căi de ieșire din sărăcie și îmbunătățirea vieții lor. 

Obiective

Principalele obiective sunt:

Să protejeze toate categoriile de beneficiari care participă în programele FARA. 

 

Să asigure informațiile necesare pentru respectarea drepturilor și obligațiilor beneficiarilor și implementarea standardelor și eticii profesionale pentru protecția beneficiarilor. 

Să asigure informațiile necesare pentru recunoașterea și raportarea problemelor sau semnelor îngrijorătoare care pot aduce prejudicii beneficiarilor, siguranței și securității lor. 

Să contribuie la prevenirea și combaterea comportamentelor nepotrivite. 

Să asigure personalului angajat, voluntarilor, colaboratorilor și susținătorilor Fundației FARA cadrul de desfășurare a activităților în condiții de siguranță, inclusiv pentru beneficiari. 

Să elaboreze măsuri, proceduri și instrumente de lucru pentru a pune în practică principiile și standardele naționale și internaționale cu privire la protecția beneficiarilor la standarde de calitate și cost-eficiență și obținerea impactului preconizat. 

Beneficiari

Fundația FARA oferă suport pentru copii, tineri și adulți vulnerabili și familiilor lor care locuiesc în județele Ilfov, Suceava, și Satu Mare. Beneficiarii noștri sunt: 

 • Copii și adolescenți din familii sărace la risc de abandon școlar 
 • Copii, tineri și adulți cu dizabilități din comunitate 
 • Copii lipsiți de dragostea părintească cu măsură de protecție socială  
 • Tineri vulnerabili care se confruntă cu lipsa adăpostului 
 • Tineri care părăsesc sistemul de protecție în tranziție spre viață independentă 
 • Tineri și adulți cu dizabilități care provin din instituțiile de stat 
 • Familii și comunități sărace și marginalizate 
 • Profesioniști și organizații din domenii relevante (educație, sănătate, social, dezvoltare comunitară, etc)

Fundația FARA  se bazează pe definițiile prevăzute în legislația relevantă cu privire la categoriile de beneficiari direcți pe care îi slujește

Copil

o persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu

Copil din sistemul de protecție

copil care nu a împlinit 18 ani pentru care statul instituie o măsură de protecție specială pentru că este lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a altui aparținător legal  care să își asume responsabilitatea protejării intereselor sale.   

Tânăr la risc sau care a părăsit sistemul de protecție

orice tânăr vulnerabil cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani care este într-o formă de învățământ sau nu, ori care are un loc de muncă sau nu, și se confruntă cu dificultăți ce limitează capacitatea sa de a trăi independent (de exemplu, fără locuință, cu probleme de relaționare, fără apartenență la un sistem de suport social, cu nivel educațional scăzut, fără încredere în oameni, vulnerabili la presiunea grupului, afectați de sărăcie, de traumele din copilărie și/sau viața în instituții, etc.) 

Persoană cu dizabilități (copil, tânăr, adult)

persoana căreia mediul social neadaptat deficiențelor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate îl împiedică total sau parțial să acceseze resurse și oportunități pentru șanse egală  de dezvoltare și participare la viața societății, și care necesită măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.

Familie

Familie – părinții și copiii acestora. 

Familie extinsă – rudele copilului, până la gradul IV inclusiv. 

Familie substitutivă – alte persoane decât cele care aparțin familiei extinse, inclusiv afinii până la gradul IV și asistenții maternali care asigură creșterea și îngrijirea copilului, în condițiile legii. 

Sărăcia

este un fenomen complex și multidimensional care se manifestă sub diverse forme (condiții de viață și locuit, venit, loc de muncă, acceptare socială, acces la oportunități de educație, profesionale, de dezvoltare și justiție socială) și afectează indivizi de toate vârstele, precum și  grupuri (familii și comunități) și îi expune la riscul de excluziune socială. 

Sinergii

Politica de protecție a beneficiarilor reprezintă angajamentul și preocuparea Fundației FARA pentru asumarea îndeplinirii tuturor condițiilor în mod permanent pentru securitatea și siguranța fizică, psihică și emoțională a  copiilor, tinerilor, familiilor, angajaților, partenerilor și colaboratorilor în procesul de implementare a programelor și furnizare a serviciilor. Această politică se aliniază misiunii, viziunii, valorilor, principiilor si direcțiilor strategice ale Fundației FARA și este în strânsă legătură cu alte politici ale organizației cum ar fi: 

 

 • Politica de utilizare a echipamentelor de tehnologie și management al informației și comunicării electronice (Politica TIC); 
 • Procedurile de GDPR (Politica GDPR); 
 • Procedurile cu privire la consimțământul beneficiarilor pentru fotografierea, filmarea și utilizarea acestora pentru diferite scopuri și prin diferite canale media (Politica Foto/Video); 
 • Politica privind prevenirea infectării și răspândirii virusului Sars-Cov-2 inclusiv politica de vaccinare (Politica COVID 19).  

 

Cadrul legal național și internațional cu privire la promovarea și respectarea drepturilor și libertăților omului, cu precădere ale copiilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități, informează și reglementează politica pentru protecția beneficiarilor a Fundației FARA.