Fundația FARA caută partener!

Fundația FARA caută partener pentru elaborarea cererii de finanțare în cadrul proiectului Șanse. Cererea de finanțare va fi depusă în cadrul Programul Operațional Capital UMAN (POCO).

Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiective Specifice:
O.S.6.3. – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând
minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

Contact:

Ica Rancea

icarancea@faracharity.ro